Wu, Bangyuan, Juan Wang, Tong Cai, Chengdong Wang, Desheng Li, Linhua Deng, and Xi Peng. 2022. “PATHOLOGICAL FINDINGS IN AN OLD FEMALE GIANT PANDA – A CASE REPORT”. SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH 59 (4):211–7. https://doi.org/10.26873/SVR-1286-2022.